Digital painting by Nazar Gnativ & Aleksey Golovchenko.